Zwolnienie pracownika na umowie o pracę

Najprostszym sposobem rozstania się z pracownikiem jest wypowiedzenie mu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jednak za wypowiedzeniem można rozwiązać tylko umowę na okres próbny, zawartą na czas nieokreślony i zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od czasu na jaki została zawarta umowa i przede wszystkim od typu zawartej umowy.

Pracodawca powinien złożyć wypowiedzenia na piśmie i doręczyć pracownikowi w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią. W dokumencie powinno znaleźć się też pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy ze wskazaniem terminu oraz nazwy adresu siedziby sądu, do którego pracownik ma wnieść pozew. 

Ponadto przy rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony wymagane jest wskazanie na piśmie przyczyny wypowiedzenia. Obowiązek związany z uzasadnieniem ciąży jedynie na pracodawcy.