Zasada podwójnego zapisu

Jedną z zasad, której należy bezwzględnie przestrzegać w czasie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest zasada podwójnego zapisu. Polega ona na księgowaniu każdej operacji gospodarczej po dwóch stronach konta. Zgodnie z tą zasadą operacją operacja księgowana jest na kontach syntetycznych po różnych stronach: Wn/Dt – Winien i Ma/Cr – ma. Wartości po obydwu stronach muszą mieć być identyczne.

Każde konto uwzględnione w zakładowym planie kont musi mieć dwie strony. Jeśli kontem jest rachunek bankowy to sprawa wygląda następująco:
Kontrahent za wykonaną przez nas usługę wykonuje przelew, konieczne jest więc zapisanie tego po stronie Wn. Zgodnie z zasadą podwójnego zapisu po stronie Ma również trzeba odnotować to samo zdarzenie, aby zapisać że kontrahent wywiązał się ze swojego obowiązku zapłaty.

Jest to najprostszy z możliwych przypadków, sprawa wygląda nieco inaczej jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, wtedy operację trzeba będzie zapisać na aż 3 kontach.
Na koniec roku obrachunkowego należy zamknąć wszystkie konta.