Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem

Kodeks Pracy dopuszcza różne możliwości wypowiedzenia umowy o pracę zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Umowę o pracę rozwiązuje się na mocy porozumień stron lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę wypowiadana jest zazwyczaj na piśmie. W przypadku, kiedy nie ma możliwości przekazania drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia możliwe jest wysłanie go pocztą poleconą.

Jednak w wyniku dużego rozwoju Internetu coraz więcej osób zastanawia się, czy jest możliwe złożenia wypowiedzenia drogą elektroniczną?

Kodeks Pracy wprost nie dopuszcza takiej możliwości. Jednak kwestie, które nie zostały uregulowane w Kodeksie Pracy zostają wyjaśnione w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z zapisem z Kodeksu Cywilnego dokument, który posiada własnoręczny podpis jest złożony w prawidłowy sposób. Oświadczenie nie musi być natomiast w całości sporządzone własnoręcznie, co oznacza, że dokument będzie ważny jeżeli wyślemy go mailem pod warunkiem, że opieczętujemy go bezpiecznym elektronicznym podpisem.