Wycena przedsiębiorstwa – metody

Metoda dochodowa – jest to najbardziej popularna metoda wyceny przedsiębiorstwa. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody. Jej popularność wynika z jej racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się na przewidywaniu dochodów w przyszłości, a nie na wartości posiadanego majątku firmy. Skomplikowana natura tego typu podejścia do wyceniania wartości przedsiębiorstwa wynika z problemów, które napotykamy podczas zbierania informacji, pozwalających przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe dochody. Mianowicie chodzi o wiarygodność tych informacji, ponieważ wycena ta opiera się na różnych analizach, które zazwyczaj są zbytnio optymistyczne.

Metoda majątkowa – to podejście oparte na aktywach posiadanych przez przedsiębiorstwo, czyli jego majątku. Korzystając z tej wyceny, należy ustalić, z ilu składników składa się majątek firmy i jaka jest ich wartość. Następnie trzeba w ten sam sposób ustalić wartość zobowiązań firmy. Aktywa pomniejszone o zobowiązania będą stanowiły wartość przedsiębiorstwa.

Metoda porównawcza – Przy tym podejściu oprócz informacji o swoim przedsiębiorstwie należy mieć dostęp do informacji dotyczących innych firm działających w tej samej branży. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana poprzez porównanie go do innego, podobnego przedsiębiorstwa. Podejście porównawcze jest najłatwiejsze i najmniej czasochłonne ze wszystkich pozostałych metod. Wynika to między innymi z tego, że opiera się ono o rzeczywiste dane rynkowe.