Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe stanowi najważniejszy raport jednostki gospodarczej, który sporządza się na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Do sporządzania sprawozdania finansowego zobligowani są przedsiębiorcy prawnie zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej, a także osoby, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe.

Poprawnie skonstruowane sprawozdanie finansowe powinno składać się z następujących elementów:
– bilansu – wykazuje stan aktywów i pasywów na dzień, który kończy bieżący i poprzedni rok obrotowy,
– rachunku zysków i strat – wykazuje przychody, zyski i straty firmy,
– informacji dodatkowej – zawiera objaśnienia, które pozwalają właściwie zrozumieć sprawozdanie finansowe,
– rachunku przepływów pieniężnych,
– zestawienia zmian w kapitale.

Od 2019 roku sprawozdanie finansowe należy przekazywać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Z tego względu dokument ten musi zostać sporządzony w formacie XML i podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.