Sporządzanie dokumentów księgowych

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do kontrolowania odpowiednio sporządzanych dokumentów księgowych. Są one podstawą ewidencji księgowej oraz dokumentują zaistnienia operacji gospodarczych.

Chronologiczna ewidencja księgowa pozwala uzyskać rzeczywisty oraz szczegółowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Dokumenty księgowe dzielimy na:

  • Dowody zewnętrzne obce – akta otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, są to na przykład faktury i rachunki.
  • Dowody zewnętrzne własne – dokumenty wystawiane przez dane przedsiębiorstwo, a następnie przekazywane kontrahentom, na przykład noty księgowe.
  • Dowody wewnętrzne – dotyczą spraw wewnętrznych firmy, na przykład listy płac, czy też dokumenty obrotu kasowego.

Dowody księgowe muszą być prowadzone odpowiednio pod względem merytorycznym, formalnym i rozrachunkowym.

Przechowywanie dokumentacji księgowej
Istotne jest to, aby właściciele firm zadbali o to, aby dokumenty księgowe były niedostępne dla osób trzecich.