Spis z natury na dzień rozpoczęcia

Firma prowadząca ewidencję księgową na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzać spis z natury:

– na dzień 1 stycznia,
– na koniec każdego roku obrotowego,
– na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli wypadnie w trakcie roku obrotowego,
– w sytuacji zmiany wspólników lub proporcji udziałów wspólników,
– na dzień likwidacji działalności,
– w przypadku utracenia prawa do opłacania zryczałtowanego podatku.
Spis powinien zawierać towary zakupione w celu dalszej odsprzedaży oraz materiały i surowce potrzebne do produkcji towarów. Mowa tutaj również o materiałach zakupionych przed założeniem firmy, które należały do majątku prywatnego przedsiębiorcy, a następnie zostały przekazane firmie. Do początkowego spisu z natury nie wprowadza się samochodów, telefonów czy innych sprzętów przekazywanych z majątku prywatnego przedsiębiorcy.
Co istotne, nawet jeśli firma nie posiada majątków, które powinno ująć się w spisie z natury, powinna sporządzić zerowy spis i umieścić go w KPiR jako pierwszy wpis.