Remont i ulepszenie środka trwałego – czyli często dwa mylone pojęcia

Rozstrzygnięcie na temat tego, czy w danym przedsiębiorstwie do czynienia mamy z remontem środka trwałego czy z jego ulepszeniem decyduje o tym, w jaki sposób prace rozliczane będą na gruncie podatku dochodowego.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma jednoznacznej definicji dotyczącej tego czym jest remont środka trwałego. Przy rozliczeniach w przedsiębiorstwie posiłkować się można ustawą, która zakłada, że remont to wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych. Czynności polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, pod warunkiem, że nie stanowią one bieżącej konserwacji. Z remontem przedsiębiorca ma do czynienia, gdy prace przywrócą mu stan pierwotny, zarówno pod względem technicznym jak i użytkowym, a jednocześnie nie spowodują zmian w przeznaczeniu i konstrukcji.

Jeżeli jednak prace spowodują, że podniesie się wartość użytkowa środka trwałego, to wówczas nie ma już mowy o remoncie, a o ulepszeniu.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wydatków poniesionych na przebudowę i rekonstrukcje czy modernizacje wyższe są iż 3500 złotych. Wydatki poniesione na takie prace powodować mogą wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.