Powstanie obowiązku podatkowego

Ustawy podatkowe, które normują wybrane podatki, określają, w jakich sytuacjach i kiedy powstaje wspomniany obowiązek podatkowy. Znaczy to, że powstaje on w sytuacjach wskazanych w prawie, niezależnie od woli podlegających mu podmiotów, lub osób. Wymieniony obowiązek ma osobisty charakter, a co za tym idzie, podatnik nie będzie się mógł od niego uwolnić na przykład dzięki zawarciu umowy z osobą trzecią w celu przyjęcia jego obowiązku podatkowego. Nawet jeśli ciężar ekonomiczny podatku poniosłaby faktycznie osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie dotyczył tego podmiotu, który wskazano w ustawie o podatku.

Kwestię, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy, reguluje materialne prawo podatkowe, czyli konkretna ustawa omawiająca zasady dotyczące danego podatku. 

Przykładowo, w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących stronami czynności cywilnoprawnej, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – na spółce.

Jeżeli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.