Podatek u źródła

Podatek u źródła to podatek, który ma obowiązek pobrać przedsiębiorca dokonujący płatności poza granicą Rzeczypospolitej polskiej za usługi wymienione w artykule o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą, podatek u źródła trzeba pobrać w przypadku, kiedy podmiot, który nie jest polskim rezydentem uzyskuje w kraju dochody z tytułu:
– z działalności, praw do projektów wynalazczych, praw autorskich, wzorów zdobniczych i znaków towarowych, w tym także ze sprzedaży tychże praw, z należności za udostępnienie tajemnicy procesu produkcyjnego, albo receptury, prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, naukowego, albo handlowego, w tym także środka transportu, jak i za informacje mające związek ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie naukowej, handlowej, albo przemysłowej,
– z opłat za usługi w zakresie działalności sportowej, rozrywkowej, albo widowiskowej, którą wykonują osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a ograniczonej za pośrednictwem osób fizycznych, albo osób prawnych, które prowadzą działalność w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych, artystycznych na terytorium Polski – podatek pobierany jest w formie ryczałtu.
– z tytułu opłat, które należne są za wywóz pasażerów i ładunków przyjętych do przewożenia w polskich portach przez przedsiębiorstwa zagraniczne zajmujące się morską żeglugą handlową, z wyjątkiem pasażerów i ładunków tranzytowych,
z tytułu świadczeń księgowych, doradczych, usług prawnych, badania rynku, kontroli przetwarzania danych, pozyskiwania personelu i rekrutacji pracowników, poręczeń i gwarancji, jak i świadczeń o podobnym charakterze.