Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Właściciele podmiotów zobowiązanych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości, muszą dostosować się do obowiązujących przepisów Ustawy o Rachunkowości.

Jednym z obowiązków jest otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w odpowiednim momencie. Proces ten odbywa się co najmniej raz w roku. Jego celem jest zamknięcie w jednym okresie wszystkich zdarzeń mających w nim miejsce.

Otwarcie ksiąg rachunkowych jest rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego. Zamknięcie ksiąg ma na celu zamknięcie okresu sprawozdawczego oraz dokonanie podsumowania sytuacji firmy.

Księgi rachunkowe otwiera się:
– na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
– na początek każdego następnego roku obrotowego,
– na dzień zmiany formy prawnej,
– na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki,
– na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Księgi rachunkowe zamyka się:
– na dzień kończący rok obrotowy,
– na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
– na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
– w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
– na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
– na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów.