Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia

Coraz częściej zdarza się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w ustalonym wcześniej terminie. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji pracownik może ubiegać się o odsetki oraz odszkodowanie za spóźnioną wypłatę wynagrodzenia.

Biuro rachunkowe Warszawa często informuje o tym, że przepisy Kodeksu Pracy zobowiązują pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia pracownikom co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Jakie prawa ma pracownik?
1. Odsetki za późniejszą wypłatę należnego wynagrodzenia
Zaległe odsetki nalicza się od pierwszego dnia uchybienia terminu płatności od zaległego wynagrodzenia brutto, ponieważ odsetki za czas opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Istotnie należy zaznaczyć, że odsetki nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

2. Odszkodowanie
Pracownik ubiegający się o odszkodowanie musi udowodnić, że w wyniku działań pracodawcy poniósł szkodę, określić jej rozmiar oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy między opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia wynagrodzenia a powstaniem tej szkody.

Biuro rachunkowe Warszawa pragnie zaznaczyć, że brak wypłaty wynagrodzenia w określonym wcześniej terminie jest poważnym naruszeniem obowiązków pracodawcy. Takie działanie może być również powodem do rozwiązania umowy o prace przez pracownika bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Nasze biuro rachunkowe Warszawa oferuje pomoc prawną pracownikom, którzy mają problem z niewywiązywaniem się z obowiązków przez pracodawców.