Lista Płac

W firmach sporządzana jest lista płac dla wszystkich pracowników na podstawie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie, co ile ma zostać sporządzona lista. Najczęściej wybierany jest cykl miesięczny.

Co powinno być w liście płac?
– nazwa pracodawcy,
– numery stron listy płac,
– nazwa listy płac,
– informacja na temat miesiąca, którego dotyczy,
– data sporządzenia,
– podpis osoby sporządzającej i akceptującej.

Istotne jest to, aby wynagrodzenie brutto było podzielone na:
– składkowe,
– nieskładkowe.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z elektronicznej ewidencji pod warunkiem, że będzie możliwość odtworzenia jej na papierze oraz będzie zabezpieczona w taki sposób, by zachować zasadę poufności wynagrodzeń.