Kto podlega podatkowi od darowizn?

Darowizny, ze względu na swoją postać podlegają obowiązkowi podatkowemu. Obdarowany, zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn zobowiązany jest zapłacić tytułem otrzymania danej kwoty pieniężnej lub przedmiotu świadczenia do organu podatkowego. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od stopnia pokrewieństwa.
Wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

I Grupa – małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo i teściowie

II Grupa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców oraz dalsze pokrewieństwa

III Grupa – pozostali i niespokrewnieni

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku należy zsumować wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych nieodpłatnie przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym osoba otrzymała darowiznę.

Istnieje także sytuacja, w której nie powstanie obowiązek podatkowy. Dotyczy to m.in. momentu, kiedy wartość majątku nabytego nie przekracza kwoty 9637 złotych lub gdy transakcja nastąpiła na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Przepisy nie zawierają także żadnych dodatkowych uwarunkowań, które wprowadziły ograniczenia w zakresie liczby osób, wysokości oraz częstotliwości przekazania środków pieniężnych w postaci darowizny.