Księgowość dla P.S.A.

Prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej może okazać się wyzwaniem, jeżeli chcemy to robić samemu. P.S.A. jest podmiotem, który ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z faktu, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne oraz prosta spółka akcyjna z góry nakłada właśnie rodzaj prowadzenia księgowości.

Oznacza to zatem, że w prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej trzeba wprowadzić księgi rachunkowe, czyli:

  • dziennik, służący do zapisywania operacji gospodarczych,
  • konta księgi głównej, czyli zapisywanie tych zdarzeń, które uprzednio pojawiły się w dzienniku,
  • konta ksiąg pomocniczych, czyli uszczegółowienie wszystkich tych zapisów, które pojawiły się w księdze głównej. Prowadzi się je dla ewidencji analitycznej,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej 
  • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów

Z powodu znaczącej ilości dokumentacji, w wypadku księgowości dla prostej spółki akcyjnej, warto zasięgnąć pomocy biura rachunkowego. Pozwoli to uniknąć błędów czy niepotrzebnych kar.