Księgi rachunkowe

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę główną !

Na księgi rachunkowe składają się dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

1. Dziennik służy do zapisywania danych w porządku chronologicznym danych dotyczących dokonywania konkretnych operacji gospodarczych. Dane te powinny być kolejno numerowane, aby można było je połączyć z dowodami księgowymi.

2. Księga główna to dokument, w którym należy zapisać wszelkie operacje gospodarcze. Stosuje się tu metodę podwójnego zapisu. Oznacza to, że w księdze głównej księguje się dane na jej kontach i zapisuje na kontach pomocniczych.

3. Księga pomocnicza służy uszczegółowieniu oraz uzupełnianiu wpisów w księdze głównej.

4. Zestawienie obrotów sald to inwentarz potwierdzony potwierdzony inwentaryzacją jednostek, które wcześniej nie prowadziły ksiąg.

5. Wykaz składników aktywów i pasywów to inwentarz pozostałych jednostek, który sporządzany jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.