Kontrola ZUS – zakres i ewentualne konsekwencje

Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika, muszą liczyć się z tym, iż w ich przedsiębiorstwie może pojawić się zapowiedziana kontrola z ZUS-u, której celem w głównej mierze jest m.in. regularność uiszczania składek za pracowników, rozliczanie świadczeń przyznanych pracownikom, poprawność w prowadzeniu dokumentacji odnośnie zwolnień lekarskich.

Kontrola z ZUS-u może obejmować sprawdzenie:
– poprawności zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych,
– prawidłowości obliczania/potrącania/opłacania składek do ZUS,
– świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłacania,
– terminów sporządzania wniosków odnośnie świadczeń emerytalnych i rentowych,
– wystawianych zaświadczeń i zgłaszania wymaganych danych do celów ubezpieczenia społecznego,
– prawidłowości przeprowadzanych oględzin w zakresie składników majątku,
– wysokości wynagrodzenia, które stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
– ważności podpisanej z pracownikiem umowy o pracę,
– rodzaju umowy o pracę podpisanej z pracownikiem,
– informacji czy świadczenia finansowane z ZFŚS w praktyce zostały z niego sfinansowane.

W trakcie przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorca – płatnik składek jest zobowiązany do:
– udostępnienia ksiąg, dokumentów oraz innych nośników informacji, na których znajdują się informacje dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli,
– udostępnienia składników majątku w celu dokonania oględzin,
– sporządzania oraz wydawania dokumentów w zakresie kontroli,
– zagwarantowania odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli,
– składania wyjaśnień w razie niejasności,
– udostępniania tłumaczeń dokumentacji, która nie jest sporządzona w języku polskim.

Zakończenie czynności kontrolnych wiąże się z wydaniem płatnikowi sporządzonego protokołu. Protokół jest precyzyjnym odzwierciedleniem przebiegu wizyty kontrolnej, a więc musi się w nim znaleźć opis stanu faktycznego, a także wzmianka o ewentualnych naruszeniach przepisów. Jeśli protokół dostarczony zostanie drogą pocztową, wówczas datą zakończenia kontroli jest ta znajdująca się na stemplu pocztowym.