Kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, wnuka lub dziecko, dla którego ustanowiono opiekę, rodzinę zastępczą do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Oznacza to, że zgłoszenie małżonka czy dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że członek rodziny, który jest zgłoszony w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet jeżeli nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych.