Kiedy możliwe jest zastosowanie odpisu aktualizującego należności?

W toku wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może wystawiać wszelkiego rodzaju faktury i rachunki, na podstawie których powstają należności. Część z nich ma jednak odroczony termin zapłaty, a jego przekroczenie wywołuje problemy z utratą płynności finansowej. Wszelkie należności, jakich spłata jest wątpliwa muszą posiadać na dzień bilansowy urealnioną wartość. W tym celu stosowane są właśnie odpisy aktualizujące należności.

Odpisy aktualizujące należności zgodnie z ustawą o rachunkowości dotyczą należności, których ściągalność jest wątpliwa. Aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem dokonywanych odpisów aktualizujących zgodnie z ustawą o rachunkowości. W ramach dokonywania zamknięcia roku obrotowego, gdzie w firmie prowadzona jest pełna księgowość – niezbędne jest w takim przypadku dokonywanie odpisów aktualizujących należności. Wszelkie należności, w przypadku których przedsiębiorca może przypuszczać, że nie zostaną one spłacone i nie przyniosą mu żadnych korzyści ekonomicznych, a więc dzień bilansowy powinien urealnić ich wartość.