Jak ująć fakturę VAT RR w ewidencji księgowej?

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT i kupują płody rolne od rolnika ryczałtowego mają obowiązek wystawienia faktury VAT-RR. Dokument powinien być wystawiony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Formularz powinien zawierać m.in. imię i nazwisko dostawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery PESEL i dokument stwierdzający tożsamość dostawcy, nazwę, ilość i jednostkę miary nabytego produktu oraz cenę jednostkową i stawkę podatku.

Przedsiębiorca może dokonać odliczenia VAT, pod warunkiem że spełnione zostaną odpowiednie warunki m.in. nabycie produktów związane jest z dostawą opodatkowaną, zapłata należności obejmująca również kwotę zwrotu podatku została opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego rolnika nie później niż 14 dnia licząc od dnia zakupu oraz jeżeli w dokumencie stwierdzającym zapłatę zostaną podane numery i data wystawienia faktury.

A więc, jeżeli nabywca dokonał transakcji opłacając produkty rolne gotówką lub nastąpił inny powód, to nie ma on prawa dokonać odliczenia podatku VAT.