Definicja i funkcjonowanie FGŚP

FGŚP, a dokładnie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych już od ponad 20 lat jest opłacany przez polskich przedsiębiorców. Jednak wciąż wielu z nich nie wie za co ów fundusz odpowiada i na co idą przekazane do niego pieniądze.

FGŚP – państwowy fundusz celowy, którego zadaniem jest ochrona roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności danego pracodawcy. Fundusz ten realizuje dwa główne zadania, a mianowicie:
– dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom w imieniu niewypłacalnego pracodawcy,
– dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób do tego zobowiązanych.

Gwarancją FGŚP są objęci nie tylko obecnie zatrudnieni pracownicy, ale również byli pracownicy, uprawnieni do renty rodzinnej członkowie rodziny zmarłego byłego pracownika, pracodawca, syndyk, likwidator, jak również inna osoba, która zarządza majątkiem pracodawcy.

O uzyskanie świadczenia z tytułu FGŚP mogą starać się pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez:
– przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność wyłącznie w Polsce,
– przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą także na terenie innych państw członkowskich UE, bądź państw członkowskich EFTA,
– oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych,
– oddziały, bądź przedstawicielstwa przedsiębiorców spoza Polski, ale jedynie wówczas, gdy zatrudniają zgodnie z polskim prawem co najmniej jedną osobę fizyczną na rzecz działalności gospodarczej lub działania przedstawicielstwa w Polsce.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, aby FGŚP opłacać za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Wysokość tej stawki wynosi 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pracownicy mają możliwość ubiegania się o zwrot świadczeń z tytułu:
– wynagrodzenia za pracę (max 3 miesiące),
– wynagrodzenia za czas przestoju nie z winy pracownika,
– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na skutek choroby,
– wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
– dodatku wyrównawczego, które podlegają zaspokojeniu,
– za okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia poprzedzającego dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy,
– za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy,
– odprawy pieniężnej,
– odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia.