Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Odpisy amortyzacyjne mogą podatkowym kosztem uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorcy spełniający ten warunek zobowiązani są do przypisywania odpowiedniego symbolu KŚT. Jego odpowiednie przyporządkowanie pozwala właściwie zastosować stawkę amortyzacyjną.

Warto zaznaczyć, że ewidencja o której mowa obejmuje również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podatników zwolnionych), a przewidywany okres ich użytkowania przekracza 1 rok.
Wydatek odliczany jest jednorazowo przy rzeczach o wartości poniżej 10 000 zł.

Ewidencja powinna ona zawierać co najmniej:
– liczbę porządkową
– datę nabycia
– datę przyjęcia do używania
– określenie dokumentu stwierdzającego nabycie
– określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
– symbol KŚT
– wartość początkową
– stawkę amortyzacyjną
– kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony
– zaktualizowaną wartość początkową
– zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych
– wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową
– datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.