Dla kogo fundusz alimentacyjny?

Z funduszu alimentacyjnego mogą skorzystać osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Warunkiem uzyskania świadczenia jest sytuacja, gdy egzekucja w zakresie uzyskania alimentów okazała się nieskuteczna.

Dla kogo fundusz alimentacyjny?
Świadczenie przysługuje osobom:
– do ukończenia 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia (dla osób uczących się)
– dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bezterminowo)

Przyznanie świadczenia alimentacyjnego uzależnione jest od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. W 2022 roku dochód nie może przekroczyć kwoty 900 zł (po przekroczeniu tej kwoty stosuje się przeliczenia „złotówka za złotówkę”.
Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego można składać przez Internet (od 1 października do 30 września następnego roku).

O świadczenie nie mogą starać się osoby, które przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej i/lub wstąpiły w związek małżeński.