Czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych?

Klasyfikacja Środków Trwałych to uporządkowanie w ramach pewnych schematów składników majątku. Muszą one być zatwierdzone jako środek trwały, co oznacza, że okres ich użytkowania musi wynosić co najmniej rok.

Aby majątek mógł zaliczyć się do tych schematów, muszą to być nieruchomości lub grunty; maszyny, środki transportu, ulepszenia obecnych środków lub inwentarz żywy.

Co za tym idzie, dalej można je usystematyzować według grup. 

  1. Grunty
  2. Budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  4. Kotły i maszyny energetyczne
  5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
  7. Urządzenia techniczne
  8. Środki transportu
  9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane gdzie indziej
  10. Inwentarz żywy

Każdy przedsiębiorca, który posiada majątek stały, powinien nadać mu odpowiedni numer, dzięki czemu będzie mógł przeprowadzić amortyzację środków trwałych. Spis takich środków można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego lub można skontaktować się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.